Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Kerendia er studert i FIDELIO-DKD; en stor global studie som inkluderte pasienter med moderat til alvorlig kronisk nyresykdom og type 2 diabetes1,2

FIDELIO-DKD-studien er publisert i New England Journal of Medicine2

Patient icon
Pasienter randomisert 1:1 til Kerendia eller placebo i kombinasjon med standardbehandling1,2*:
 • 5674 voksne med kronisk nyresykdom og type 2 diabetes
 • 87 % av pasientene hadde en grad av u-AKR ≥ 30 mg/mmol ved baseline
 • 99,9 % av pasientene fikk den høyeste tolererte dosen med en ACEi eller ARB
 • 2,6 år median observasjonstid
Kidney icon
Primært sammensatt endepunkt besto av tid til1:
 • første forekomst av nyresvikt
 • en vedvarende nedgang på ≥ 40 % i eGFR fra baseline i ≥ 4 uker
 • nyre-relatert dødsfall
Heart icon
Det viktigste sekundære sammensatte endepunktet besto av tid til første forekomst av1:
 • kardiovaskulær død
 • ikke-dødelig hjerteinfarkt
 • ikke-dødelig slag
 • sykehusinnleggelse grunnet hjertesvikt

* Inkluderer ACE-hemmere, ARB-ere og antidiabetisk behandling, inkludert insulin.1
Nyresvikt ble definert som kronisk dialyse eller nyretransplantasjon eller en vedvarende reduksjon i eGFR til <15 ml/min/1,73 m²,1

Velg kriterier for inklusjon og eksklusjon1,2

Icon Inclusion 1
Alt tag

Behandlet med standardbehandling, inkludert maksimalt tolerert anbefalt dose av enten en ACEi eller en ARB

Alt tag

u-AKR ≥ 30 mg/g (≥3.4 mg/mmol) til <300 mg/g (< 33.9 mg/mmol) med eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 og diabetisk retinopati

Alt tag

eller

Icon Inclusion 4

u-AKR ≥ 300 mg/g (≥ 33.9 mg/mmol) med eGFR ≥25 til < 75 ml/min/1,73 m2

Icon Inclusion 5

Serumkalium ≤ 4,8 mmol/l ved screening

Icon Exclusion 1
Alt tag

Kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og vedvarende symptomer (New York Heart Association class II-IV)

Alt tag

Kjent, signifikant nyresykdom uten diabetes

Pasientkarakteristika var velbalansert mellom gruppene i FIDELIO-DKD-studien2

Karakteristika ved baseline
Kerendia (n = 2833)
Placebo (n = 2841)
Etnisitet (%)*
 
 
Hvite
62,7
63,9
Mørkhudede
4,9
4,4
Asiatiske
25,3
25,4
Annet
7,0
6,3
Gj.snittsalder (år)
65,4
65,7
Menn (%)
68,9
71,5
Gj.snittlig eGFR (ml/min/1,73 m²)
44,4
44,3
eGFR < 45 ml/min/1,73 m² (%)
54,4
55,4
Median u-AKR (mg/g)
833
867
Gjennomsnittlig HbA1c (%)
7,7
7,7
Tidligere kardiovaskulær sykdom (%)
46,0
45,8
Velg legemidler ved baseline (%)
 
 
ACEi
33,5
34,9
ARB
66,3
65,0
Glukosesenkende behandlinger
97,0
97,7
Insulin
65,1
63,1
Metformin
44,2
43,6
GLP-1-reseptoragonister
6,7
7,2
SGLT2-hemmere
4,4
4,8
Statiner
74,3
74,3
Blodplatehemmere
57,6
56,1

Pasientpopulasjon i FIDELIO-DKD i henhold til KDIGO-stratifisering2,3

KDIGO FIDELIO DKD Trial Design
KDIGO FIDELIO DKD Trial Design

Blå: lav risiko (hvis ingen tilleggsmarkører for nyresykdom, ingen kronisk nyresykdom); gul: moderat økt risiko; oransje: høy risiko; rød: svært høy risiko

[title]

YYMMDD Author/Uploaded by

*Etnisitet ble rapportert av pasienten.2
14 pasienter ble ikke behandlet med verken ACEi eller ARB ved baseline; 7 pasienter fikk behandling med både en ACEi og en ARB.2

ACE = angiotensinkonverterende enzym; ACEi = angiotensinkonverterende enzym-hemmer; ARB = angiotensinreseptorblokker; CKD = kronisk nyresykdom; CV = kardiovaskulær; eGFR = estimert glomerulær filtrasjonshastighet; GFR = glomerulær filtrasjonshastighet; GLP-1 = glukagonlignende peptid-1; HbA1c = glykosylert hemoglobin; KDIGO = Kidney Disease Improving Global Outcomes: Forbedre globalt utfall; MI = myokardinfarkt; SGLT2 = natrium-glukose-kotransportør 2; T2D = type 2 diabetes; u-AKR = urin-albumin-kreatinin-ratio.

Referanser:

 • Kerendia preparatomtale, oppdatert 02.2023 Return to content
 • Bakris GL, et al; FIDELIO-DKD Investigators. N Engl J Med. 2020;383(23):2219-2229. Return to content
 • Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. Kidney Int. 2020;98(4S):S1-S115. Return to content

 

Kerendia Felleskatalogtekst

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon

  Hyperkalemi har blitt observert hos pasienter behandlet med Kerendia.

  Serumkaliumnivåer og eGFR må måles på nytt hos alle pasienter 4 uker etter initiering, gjenopptak eller doseøkning av Kerendia. Deretter må serumkalium evalueres regelmessig og etter behov basert på pasientkarakteristika og serumkaliumnivåer.

  Behandling skal seponeres dersom nyresykdom i endestadiet (eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2) utvikles.

  Kerendia skal ikke:

  • initieres hos pasienter med eGFR <25 ml/min/1,73 m2, da kliniske data er begrensede.
  • initieres hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • brukes sammen med sterke hemmere av CYP3A4 og sterke/moderate CYP3A4-induktorer.
  • brukes sammen med kaliumsparende diuretika og andre mineralokortikoidreseptorantagonister.

   

  Grapefrukt/grapefruktjuice skal ikke inntas under behandling, da disse forventes å gi økt plasmakonsentrasjon av finerenon.

  Kerendia må brukes med forsiktighet og serumkaliumnivåer må overvåkes når det tas samtidig med kaliumtilskudd og trimetoprim, eller trimetoprim/sulfametoksazol.

  Se felleskatalogteksten før forskrivning av Kerendia, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

  MA-KER-NO-0004-3