Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Kerendia reduserte signifikant progresjonen av kronisk nyresykdom sammenlignet med placebo1

Diagram over primært sammensatt endepunkt
Diagram over primært sammensatt endepunkt

Antall pasienter

Kerendia
2833
2705
2607
2397
1808
1274
787
441
83
Placebo
2841
2724
2586
2379
1758
1248
792
453
82
Antall risikopasienter
Måned
Kerendia
Placebo
0
2833
2841
6
2705
2724
12
2607
2586
18
2397
2379
24
1808
1758
30
1274
1248
36
787
792
42
441
453
48
83
82

18% RRR1

HR=0,82
(95 % KI: 0,73-0,93)
P = 0,0014

Reduserer kombinert risiko for1:

  • tid til første forekomst av nyresvikt*
  • vedvarende reduksjon på ≥ 40 % i eGFR sammenlignet med baseline i ≥ 4 uker
  • nyre-relatert dødsfall
ved 36 måneder2

3,4% ARR

(95 % KI: 0,6-6,2)2

NNT: 29

(95 % KI: 16-166) for å forebygge en primært sammensatt endepunktshendelse2

Callout Icon
Kerendia ble undersøkt i tillegg til standardbehandling1
  • maksimalt tolerert godkjent dose av ACEi/ARB
  • 97 % av pasienter bruker ≥ 1 antidiabetiske legemidler ved baseline

Redusert risiko for progresjon av kronisk nyresykdom var konsistent med Kerendia2

Diagram over undergruppeanalyse av primært sammensatt endepunkt
Diagram over undergruppeanalyse av primært sammensatt endepunkt

Kerendia reduserte risikoen signifikant for det sekundære sammensatte kardiovaskulære endepunktet, sammenlignet med placebo1

Diagram over viktig sekundært endepunkt
Diagram over viktig sekundært endepunkt

Antall pasienter

Kerendia
2833
2730
2688
2582
2017
1488
984
537
111
Placebo
2841
2753
2653
2549
1969
1475
951
536
115
Antall pasienter
Måned
Kerendia
Placebo
0
2833
2841
6
2760
2753
12
2688
2653
18
2582
2549
24
2017
1969
30
1488
1475
36
984
951
42
537
536
48
111
115

14 % RRR1

HR = 0,86
(95 % KI: 0,75-0,99)
P = 0.001

Reduserer kombinert risiko for1:

  • første forekomst av kardiovaskulær død
  • ikke-dødelig hjerteinfarkt
  • ikke-dødelig slag
  • sykehusinnleggelse grunnet hjertesvikt
ved 36 måneder3

2,4 % ARR

(95 % KI: 0,3-4,5)3

NNT: 42

(95 % KI: 22-397) for å forebygge en viktig sekundær sammensatt endepunktshendelse3

Callout Icon
Fordelen med Kerendia var uavhengig av pasientens medisinske historie av kardiovaskulær sykdom3

Kerendia var forbundet med en 31% reduksjon i gjennomsnittlig u-AKR fra baseline til måned 41,3

Eksplorativt u-AKR-endepunkt-diagram
Eksplorativt u-AKR-endepunkt-diagram

Antall forsøkspersoner ved besøk

Kerendia
2831
2725
 
2582
 
 
1841
 
 
856
Placebo
2840
2726
 
2598
 
 
1825
 
 
834
Antall forsøkspersoner ved besøk
Måned
Kerendia
Placebo
0
2831
2840
4
2725
2726
12
2582
2598
24
1841
1825
36
856
834

Pasienter på Kerendia opplevde en initial reduksjon i eGFR (gjennomsnittlig 2 ml/min/1,73 m²) med en bedre bevart eGFR over tid sammenlignet med placebo1

Gjennomsnittlig endring i eGFR (ml/min/1,73 m² [95 % KI])2†
Eksplorativt eGFR-endepunkt-diagram
Eksplorativt eGFR-endepunkt-diagram

Mean change from baseline to month 4:

Kerendia: -3.18 (-3.44 to -2.91)
Placebo: -0.73 (-1.03 to -0.44)

 

Mean change from month 4 to permanent discontinuation or end of study:

Kerendia: -2.66 (-2.96 to -2.36)
Placebo: -3.97 (-4.27 to -3.66)

 

Mean eGFR at baseline ± SD:

Kerendia: 44.4±12.5
Placebo: 44.3±12.6

[title]

YYMMDD Author/Uploaded by

*Nyresvikt ble definert som kronisk dialyse eller nyretransplantasjon eller en uavbrutt reduksjon i eGFR til < 15 ml/min/1.73m²

Minste kvadrat betyr endring fra baselinenivå i det fullstendige analysesettet.2

ACEi = angiotensinkonverterende enzym-hemmer; ARB = angiotensinreseptorblokker; ARR = absolutt risikoreduksjon; KI = konfidensintervall; CKD = kronisk nyresykdom; CV = kardiovaskulær; eGFR = estimert glomerulær filtrasjonshastighet; HbA1c = glykosylert hemoglobin; HR = risikofrekvens; MI = myokardinfarkt; NNT = antall som må behandles; RRR = relativ risikoreduksjon; SBP = systolisk blodtrykk; SD = standardavvik; u-AKR = urin-albumin-kreatinin-ratio.

Referanser: