Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Selv når HbA1c og blodtrykk er velbehandlet, er det fortsatt risiko for progresjon av kronisk nyresykdom1,2

Det finnes tre viktige faktorer som er hoveddrivere innen progresjon av kronisk nyresykdom hos pasienter med type 2 diabetes3-8

Metabolske faktorer håndteres

Metabolske faktorer

 • Forhøyet blodsukker
Hemodynamiske faktorer håndteres

Hemodynamiske faktorer

 • Forhøyet blodtrykk
 • Høyt intraglomerulært trykk
Inflammatoriske og fibrotiske faktorer håndteres på en utilstrekkelig måte

Inflammatoriske og fibrotiske faktorer

 • Tilstedeværelse og/eller frigjøring av proinflammatoriske cytokiner og profibrotiske proteiner i nyrene
Kronisk sykdom som T2D kan føre til overaktivering av mineralkortikoidreseptoren, som medierer inflammasjon og fibrose.8-10

Chronic conditions like T2D can lead to MR overactivation, which mediates inflammation and fibrosis of the kidneys

YYMMDD Author/Uploaded by

Kerendia er den første og eneste selektive mineralokortikoidreseptor antagonist (MRA) godkjent til behandling av kronisk nyresykdom assosiert med type 2 diabetes.1

Med en ikke-steroid molekylstruktur vil Kerendia1:
 • spesifikt binde seg til MR og ikke andre hormonreseptorer
 • fordeles jevnt mellom nyrene og hjertet12
Med Kerendia kan du redusere risikoen for ytterligere nyreskade ved selektivt å blokkere for overaktivering av MR1

Kerendia is the first and only selective mineralocorticoid receptor (MR) antagonist approved to treat CKD in T2D

YYMMDD Author/Uploaded by

Mineralokortikoidreseptor-antagonister11,12

Egenskaper
Spironolakton
Eplerenon
Ikke-steroid Kerendia
Distribusjon (gnagermodell)
Nyrer > hjerte (≥ 6 ganger)12
Nyrer > hjerte (~3 ganger)12
Balansert mellom nyrene og hjertet12
Farmakokinetikk
Flere aktive metabolitter

Lang halveringstid
Ingen aktive metabolitter 

Moderat halveringstid (4-6 timer)
Ingen aktive metabolitter

Kort halveringstid (2-3 timer)
Egenskaper
Distribusjon (gnagermodell)
Farmakokinetikk
Spironolakton
Nyre > hjerte (≥ 6 ganger)12
Flere aktive metabolitter

Lang halveringstid
Eplerenon
Nyre > hjerte (~3 ganger)12
Ingen aktive metabolitter 

Moderat halveringstid (4-6 timer)
Ikke-steroid Kerendia
Jevnt mellom nyre og hjerte12
Ingen aktive metabolitter 

Kort halveringstid (2-3 timer)

BP = blodtrykk; CKD = kronisk nyresykdom; HbA1c = glykosylert hemoglobin; MOA = virkningsmekanisme; MOD = sykdomsmekanisme; MR = mineralokortikoidreseptor; MRA = mineralokortikoidreseptorantagonist; T2D = type 2 diabetes

Referanser:


 

Kerendia Felleskatalogtekst

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon

  Hyperkalemi har blitt observert hos pasienter behandlet med Kerendia.

  Serumkaliumnivåer og eGFR må måles på nytt hos alle pasienter 4 uker etter initiering, gjenopptak eller doseøkning av Kerendia. Deretter må serumkalium evalueres regelmessig og etter behov basert på pasientkarakteristika og serumkaliumnivåer.

  Behandling skal seponeres dersom nyresykdom i endestadiet (eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2) utvikles.

  Kerendia skal ikke:

  • initieres hos pasienter med eGFR <25 ml/min/1,73 m2, da kliniske data er begrensede.
  • initieres hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • brukes sammen med sterke hemmere av CYP3A4 og sterke/moderate CYP3A4-induktorer.
  • brukes sammen med kaliumsparende diuretika og andre mineralokortikoidreseptorantagonister.

   

  Grapefrukt/grapefruktjuice skal ikke inntas under behandling, da disse forventes å gi økt plasmakonsentrasjon av finerenon.

  Kerendia må brukes med forsiktighet og serumkaliumnivåer må overvåkes når det tas samtidig med kaliumtilskudd og trimetoprim, eller trimetoprim/sulfametoksazol.

  Se felleskatalogteksten før forskrivning av Kerendia, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

  MA-KER-NO-0004-3