Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Alt tag
Kerendia er den første og eneste selektive ikke-steroide MRA godkjent til behandling av CKD ved T2D*1

Din kunnskap kan endre utfallet1

Start behandling nå for å beskytte hjertet og nyrene

*Kerendia er indisert til behandling av kronisk nyresykdom (med albuminuri) assosiert med diabetes type 2 hos voksne. For studieresultater med hensyn til renale og kardiovaskulære hendelser, se preparatomtalen pkt 5.11.

CKD = kronisk nyresykdom; T2D = type 2 diabetes; MoD = Mode of Disease, MoA = Mode of Action

 

 

Referanse


 

Kerendia Felleskatalogtekst

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon

  Hyperkalemi har blitt observert hos pasienter behandlet med Kerendia.

  Serumkaliumnivåer og eGFR må måles på nytt hos alle pasienter 4 uker etter initiering, gjenopptak eller doseøkning av Kerendia. Deretter må serumkalium evalueres regelmessig og etter behov basert på pasientkarakteristika og serumkaliumnivåer.

  Behandling skal seponeres dersom nyresykdom i endestadiet (eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2) utvikles.

  Kerendia skal ikke:

  • initieres hos pasienter med eGFR <25 ml/min/1,73 m2, da kliniske data er begrensede.
  • initieres hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • brukes sammen med sterke hemmere av CYP3A4 og sterke/moderate CYP3A4-induktorer.
  • brukes sammen med kaliumsparende diuretika og andre mineralokortikoidreseptorantagonister.

   

  Grapefrukt/grapefruktjuice skal ikke inntas under behandling, da disse forventes å gi økt plasmakonsentrasjon av finerenon.

  Kerendia må brukes med forsiktighet og serumkaliumnivåer må overvåkes når det tas samtidig med kaliumtilskudd og trimetoprim, eller trimetoprim/sulfametoksazol.

  Se felleskatalogteksten før forskrivning av Kerendia, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

  MA-KER-NO-0004-3