Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Til voksne pasienter med kronisk nyresykdom og type 2 diabetes

Pasienter med kronisk nyresykdom og type 2 diabetes, har til tross for standardbehandling, økt risiko for kardiovaskulære hendelser, ESKD* og dialyse.1,2

Icon kidney damage

Pasienter med type 2 diabetes har dobbelt så høy risiko for å utvikle kronisk nyresykdom enn pasienter uten type 2 diabetes3

Icon kidney damage

Forventet levealder for pasienter med både type 2 diabetes og kronisk nyresykdom er inntil 16 år kortere enn pasienter uten4

Icon kidney damage

Pasienter med både type 2 diabetes og kronisk nyresykdom har ~3 ganger høyere risiko for å dø av kardiovaskulære årsaker enn pasienter med type 2 diabetes alene5

[title]

YYMMDD Author/Uploaded by

CKD = kronisk nyresykdom; CV = kardiovaskulær; ESKD = terminal nyresykdom; T2D = type 2 diabetes.

Referanser:


 

Kerendia Felleskatalogtekst

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon

  Hyperkalemi har blitt observert hos pasienter behandlet med Kerendia.

  Serumkaliumnivåer og eGFR må måles på nytt hos alle pasienter 4 uker etter initiering, gjenopptak eller doseøkning av Kerendia. Deretter må serumkalium evalueres regelmessig og etter behov basert på pasientkarakteristika og serumkaliumnivåer.

  Behandling skal seponeres dersom nyresykdom i endestadiet (eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2) utvikles.

  Kerendia skal ikke:

  • initieres hos pasienter med eGFR <25 ml/min/1,73 m2, da kliniske data er begrensede.
  • initieres hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • brukes sammen med sterke hemmere av CYP3A4 og sterke/moderate CYP3A4-induktorer.
  • brukes sammen med kaliumsparende diuretika og andre mineralokortikoidreseptorantagonister.

   

  Grapefrukt/grapefruktjuice skal ikke inntas under behandling, da disse forventes å gi økt plasmakonsentrasjon av finerenon.

  Kerendia må brukes med forsiktighet og serumkaliumnivåer må overvåkes når det tas samtidig med kaliumtilskudd og trimetoprim, eller trimetoprim/sulfametoksazol.

  Se felleskatalogteksten før forskrivning av Kerendia, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

  MA-KER-NO-0004-3