Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Dosering

Start behandlingen med Kerendia - én gang daglig1

 • Hvis serumkalium er ≤ 4,8 mmol/l, kan behandling med Kerendia initieres med dosering og kontroll av serumkalium og eGFR i henhold til planen nedenfor.

 • Hvis serumkalium er > 4,8 til 5,0 mmol/l kan oppstart av behandling med Kerendia vurderes med økt kontroll av serumkalium og eGFR som beskrevet nedenfor.

 • Hvis serumkalium er > 5,0 mmol/l skal behandling med Kerendia ikke initieres.
Initiering av behandling med Kerendia og anbefalt dose
eGFR (ml/min/1,73m2)
Startdose (én gang daglig)
>60
20 mg
>25 til <60
10 mg
<25
Behandling med Kerendia anbefales ikke
Oppfølging

Serumkalium og eGFR må måles igjen 4 uker etter oppstart eller restart av behandling med Kerendia eller ved doseøkning. Ved serumkalium mellom 4,8 og 5,0 mmol/l ved oppstart bør serumkalium kontrolleres videre i løpet av de første 4 ukene basert på individuell vurdering av pasienten og serumkaliumnivåer. Deretter må serumkalium måles med jevne mellomrom og etter behov basert på individuell vurdering av pasienten og serumkaliumnivåer.

 • Fortsett å overvåke serumkalium og eGFR regelmessig, og titrer Kerendia etter behov
 • Pasienter kan fortsette å ta vanlig forskrevne legemidler, inkludert antidiabetisk og antihypertensiv behandling, samtidig som Kerendia
Titrering: Fortsettelse av behandling med Kerendia og dosejustering
 
Aktuell dose av Kerendia (én gang daglig)
10 mg
20 mg

s-Kalium
(mmol/l)
< 4,8
Øk til 20 mg Kerendia én gang daglig hvis eGFR ikke har sunket > 30% sammenlignet med forrige måling 
Oppretthold 20 mg én gang daglig 
> 4,8
til 5,5
Oppretthold 10 mg én gang daglig
Oppretthold 20 mg én gang daglig
> 5,5 
Avbryt behandling med Kerendia. Gjenoppta behandlingen med 10 mg én gang  daglig når s-kalium er < 5,0 mmol/l. Ta ny maling av s-kalium og eGFR 4 uker etter gjenopptatt behandling.
Avbryt behandling med Kerendia. Gjenoppta behandlingen med 10 mg én gang  daglig når s-kalium er < 5,0 mmol/l. Ta ny maling av s-kalium og eGFR 4 uker etter gjenopptatt behandling.
Kaliumhåndtering
 • Det var ingen kostholdsrestriksjoner på kalium for pasientene i FIDELIO-DKD-studien2
 • Kaliumsenkende behandlinger (som natriumpolystyrensulfonat, kalsiumpolystyrensulfonat og kaliumbindende midler) var tillatt i FIDELIO-DKD-studien2

eGFR = estimert glomerulær filtrasjonshastighet.

Referanser:


 

Kerendia Felleskatalogtekst

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon

  Hyperkalemi har blitt observert hos pasienter behandlet med Kerendia.

  Serumkaliumnivåer og eGFR må måles på nytt hos alle pasienter 4 uker etter initiering, gjenopptak eller doseøkning av Kerendia. Deretter må serumkalium evalueres regelmessig og etter behov basert på pasientkarakteristika og serumkaliumnivåer.

  Behandling skal seponeres dersom nyresykdom i endestadiet (eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2) utvikles.

  Kerendia skal ikke:

  • initieres hos pasienter med eGFR <25 ml/min/1,73 m2, da kliniske data er begrensede.
  • initieres hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • brukes sammen med sterke hemmere av CYP3A4 og sterke/moderate CYP3A4-induktorer.
  • brukes sammen med kaliumsparende diuretika og andre mineralokortikoidreseptorantagonister.

   

  Grapefrukt/grapefruktjuice skal ikke inntas under behandling, da disse forventes å gi økt plasmakonsentrasjon av finerenon.

  Kerendia må brukes med forsiktighet og serumkaliumnivåer må overvåkes når det tas samtidig med kaliumtilskudd og trimetoprim, eller trimetoprim/sulfametoksazol.

  Se felleskatalogteksten før forskrivning av Kerendia, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

  MA-KER-NO-0004-3