Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Identifisering av nmCRPC pasienten1,2

NUBEQA® er indisert hos voksne menn for behandling av ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft når pasienten har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.

Alt tag
Sjekkliste for når du skal foreskrive NUBEQA® for å utsette tid til utvikling av metastasera og forbedre totaloverlevelseb uten å gå på bekostning av mannens daglige liv.1,2
Ingen metastaser oppdaget ved bruk av konvensjonell bildediagnostikk (CT, beinskanning eller MR-bilder), bekkenlymfeknuter opp til 2 cm tillattc illustration af orange check mark
Kastrasjonsresistent prostatakreft (testosteron 1,7 nmol/L (50 ng/dl) PSA-økning mens man er på ADT, PSA ≥ 2 ng/ml illustration af orange check mark
PSA-doblingstid på ≤ 10 måneder illustration af orange check mark

*Pasienter med lymfeknuter i bekkenet med <2 cm i kortakse under aortabifurkaturen.

a HR: 0,41; 95% CI: 0,34-0,50; P<0,001
b HR: 0,69; 95% CI: 0,53-0,88; P=0,003

Les NUBEQA® preparatomtalen før du forskriver legemidlet og se mer detaljert informasjon om kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, dosering, glemte doser og legemiddelinteraksjoner i preparatomtalen.

Last ned sjekklisten for pasientprofilen

Uten å gå på bekostning av mannens daglige liv

Varför välja darolutamid?

20/10/2022 Bayer A/S

Dr Joelle Hamilton (konsultmedicinsk onkolog, urologicentra i Alabama, Alabama, USA) delar sina egna erfarenheter av NUBEQA® vid behandling av högrisk nmCRPC-patienter. Denna korta video är en del av hans presentation "Insight from the USA: Practical considerations for the treatment of nmCRPC patients" vid det virtuella Bayer European Prostate Cancer Preceptorship-evenemanget den 3.12.2020.

Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet og motta invitasjoner til webinarer, produktinformasjon og annen relevant informasjon fra Bayer.

Registrere deg

Referenser


 

▼ NUBEQA®(darolutamid) 300 mg filmdrasjerte tabletter. ATC-nr: L02B B06

Indikasjoner: NUBEQA er en androgenreseptorhemmer indisert til behandling av voksne menn med: 1. ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom; 2. metastatisk hormonfølsom prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaxel og androgen deprivasjonsbehandling.

Dosering: Anbefalt dose er 600 mg (2 tabletter à 300 mg) 2 ganger daglig, tilsv. total daglig dose 1200 mg. Medisinsk kastrasjon med GnRH-analog skal fortsette under behandling hos pasienter som ikke er kirurgisk kastrert.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene (laktose). Kvinner som er eller kan bli gravide.

Forsiktighetsregler: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon skal overvåkes nøye mht. bivirkninger pga. forhøyet eksponering. Hjerte/kar: Sikkerhet er ikke fastslått ved kardiovaskulær sykdom de siste 6 månedene. Ved forskrivning skal pasienter med klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom behandles for disse tilstandene iht. fastsatte retningslinjer. Ved risikofaktorer for QT-forlengelse i anamnesen og ved samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QT-intervallet, skal nytte-/risikoforholdet vurderes, inkl. potensialet for torsades de pointes, før oppstart med darolutamid. Pasienter skal overvåkes med hensyn til bivirkninger av BCRP-, OATP1B1- og OATP1B3-substrater, fordi samtidig administrering av darolutamid kan øke plasmakonsentrasjonen av disse substratene. Samtidig administrering av rosuvastatin bør unngås, med mindre det ikke finnes andre behandlingsalternativer. I tilfelle forhøyede levertransaminaser som tyder på idiosynkratisk legemiddelindusert leverskade relatert til darolutamid, skal behandling med darolutamid seponeres permanent.

Bivirkninger: 1. Hos pasienter med nmCRPC: Svært vanlige (≥ 1/10): Fatigue/astenitilstander, redusert antall nøytrofile, økt bilirubin og ASAT. Vanlige (≥ 1/100, < 1/10): Iskemisk hjertesykdom og hjertesvikt, utslett, smerter i ekstremiteter, smerter i muskler og skjelett samt frakturer. 2. I kombinasjon med docetaxel hos pasienter med mHSPC: Svært vanlige (≥ 1/10): Hypertensjon, utslett, redusert antall nøytrofile, økt bilirubin, ALAT og ASAT. Vanlige (≥ 1/100, < 1/10): Frakturer, gynekomasti.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 02/2023. Konsulter preparatomtalen (SPC) for mer informasjon

Pakninger og priser: 112 stk. (blister) AUP 46.636,30NOK Varenr: 063426. R.gr. C, H-resept For oppdaterte priser se; www.felleskatalogen.no

Kontaktinformasjon: Bayer AS, Drammensveien 288, NO-0283 OSLO, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: +47 23 13 05 00, Faks: +47 23 13 05 01, www.bayer.no

▼ Dette legemiddelet er under spesiell overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning via relis.no. MA-M_DAR-NO_0008, Mars 2023