Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Introduserer NUBEQA®

- en AR-hemmer for nmCRPC som forlenger metastasefri overlevelse og totaloverlevelse uten å gå på bekostning av mannens daglige liv

NUBEQA® (darolutamid) er en oral ikke-steroid androgenreseptorhemmer indisert til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.1

Nubeqa® + ADT forbedrer signifikant metastasefri overlevelse (HR: 0,41; 95% CI: 0,34-0,50; P<0,001) og totaloverlevelse (HR: 0,69; 95% CI: 0,53-0,88; P=0,003) sammenlignet med ADT alene. NUBEQA® er godt tolerert sammenlignet med ADT alene og det var ingen økning i seponering på grunn av bivirkninger med NUBEQA® + ADT.

  • 8,9 % vs. 8,7 % for henholdsvis NUBEQA + ADT og ADT alene.1,3,4
     

Effekt og sikkerhet av Nubeqa® ble vurdert i en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert multisenter fase III-studie (ARAMIS) hos pasienter med ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft med en doblingstid av prostataspesifikt antigen (PSADT) på ≤10 måneder.1,3,4

Les om ARAMIS-studien

Førstevalg ved kastrasjonsresistent prostatakreft uten spredning4

Rangering Anbefalt
behandling
Legemiddel-kostnad
per måned
Dosering og admin.form
Førstevalg darolutamid
(Nubeqa)a
  600 mg tablett
2 gange daglig
Andrevalg apalutamid
(Erleada)b
  4 x 60 mg tablett 1 gang daglig

 

aEr innført av Beslutningsforum til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.
bEr innført av Beslutningforum til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC)

Holde deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet og motta invitasjoner til webinarer, produktinformasjon og annen relevant informasjon fra Bayer.

Registrere deg

Referenser

  • NUBEQA® (darolutamide) SPC 10/20 NUBEQA® (darolutamide) SPC 10/20 Return to content
  • Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Darolutamide in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med. 2019;380(13):1235-1246. Return to content
  • Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer and Survival with Darolutamide. N Engl J Med. 2020;383(11):1040-1049. Return to content
  • Anbefalinger for onkologiske og kolonistimulerende legemidler (sykehusinnkjop.no) Return to content

 

NUBEQA® (darolutamid) 300 mg filmdrasjerte tabletter. ATC-nr: L02B B06

Indikasjoner: Til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.

Dosering: Anbefalt dose er 600 mg (2 tabletter à 300 mg) 2 ganger daglig, tilsv. total daglig dose 1200 mg. Medisinsk kastrasjon med GnRH-analog skal fortsette under behandling hos pasienter som ikke er kirurgisk kastrert.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene (laktose). Kvinner som er eller kan bli gravide

Forsiktighetsregler: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon skal overvåkes nøye mht. bivirkninger pga. forhøyet eksponering. Hjerte/karl: Sikkerhet er ikke fastslått ved kardiovaskulær sykdom de siste 6 månedene. Ved forskrivning skal pasienter med klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom behandles for disse tilstandene iht. fastsatte retningslinjer. Ved risikofaktorer for QT-forlengelse i anamnesen og ved samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QT-intervallet, skal nytte-/risikoforholdet vurderes, inkl. potensialet for torsades de pointes, før oppstart med darolutamid. Pasienter skal overvåkes med hensyn til bivirkninger av BCRP-, OATP1B1- og OATP1B3-substrater, fordi samtidig administrering av darolutamid kan øke plasmakonsentrasjonen av disse substratene. Samtidig administrering av rosuvastatin bør unngås, med mindre det ikke finnes andre behandlingsalternativer

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10) Fatigue/astenitilstander, redusert antall nøytrofile, økt bilirubin, økt ASAT.  Vanlige (≥1/100, < 1/10) Iskemisk hjertesykdom og hjertesvikt, utslett, smerte i ekstremitet, muskler og skjelett, fraktur

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 10/2020. Konsulter preparatomtalen (SPC) for mer informasjon

Pakninger og priser: 112 stk. (blister) AUP 46.636,30NOK Varenr: 063426. R.gr. C, H-resept

For oppdaterte priser se: www.felleskatalogen.no

Kontaktinformasjon: Bayer AS, Drammensveien 288, NO-0283 OSLO, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: +47 23 13 05 00, Faks: +47 23 13 05 01, www.bayer.no
Dette legemiddelet er under spesiell overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning via relis.no. PP-NUB-NO-0013-2 Dec 2020