Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Dosering av NUBEQA®1

NUBEQA® er et legemiddel i tablettform

Den anbefalte dosen er 600 mg darolutamid (to tabletter à 300 mg) tatt to ganger daglig, tilsvarende en total daglig dose på 1200 mg.

  • Tablettene tas hele sammen med mat
  • Medisinsk kastrasjon med gonadotropinfrigjørende hormon GnRH (LHRH)-analog skal fortsette 
    under behandling av pasienter som ikke er kirurgisk kastrert.
     

Hvis pasienten glemmer å ta en dose, skal dosen tas så snart pasienten husker det før neste planlagte dose. Pasienten skal ikke ta to doser samtidig som erstatning for den glemte dosen.

Alt tag

Dosejustering1

Hvis en pasient opplever toksisitet av ≥ grad 3 eller en ikke-tolererbar bivirkning, skal behandlingen avbrytes eller reduseres til 300 mg to ganger daglig til symptomene bedres. Behandlingen kan deretter gjenopptas med en dose på 600 mg to ganger daglig. Dosereduksjon som gir doser som er mindre enn 300 mg to ganger daglig anbefales ikke, fordi effekten ikke har blitt fastslått.

Spesielle grupper1

  • For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR 15–29 ml/min/1,73 m2) som ikke får hemodialyse, er den anbefalte startdosen 300 mg to ganger daglig.
  • Moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B og C): anbefalt startdose er 300 mg to ganger daglig.

 

For mer detaljert informasjon om dosejustering, glemt dose, advarsler og forsiktighetsregler og legemiddelinteraksjoner, se NUBEQA® preparatomtalen nedenfor.

eGFR, estimert glomerulær filtrasjonshastighet; PSA, prostataspesifikt antigen

Holde deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet og motta invitasjoner til webinarer, produktinformasjon og annen relevant informasjon fra Bayer.

Registrere deg

Referenser


 

NUBEQA® (darolutamid) 300 mg filmdrasjerte tabletter. ATC-nr: L02B B06

Indikasjoner: Til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.

Dosering: Anbefalt dose er 600 mg (2 tabletter à 300 mg) 2 ganger daglig, tilsv. total daglig dose 1200 mg. Medisinsk kastrasjon med GnRH-analog skal fortsette under behandling hos pasienter som ikke er kirurgisk kastrert.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene (laktose). Kvinner som er eller kan bli gravide

Forsiktighetsregler: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon skal overvåkes nøye mht. bivirkninger pga. forhøyet eksponering. Hjerte/karl: Sikkerhet er ikke fastslått ved kardiovaskulær sykdom de siste 6 månedene. Ved forskrivning skal pasienter med klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom behandles for disse tilstandene iht. fastsatte retningslinjer. Ved risikofaktorer for QT-forlengelse i anamnesen og ved samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QT-intervallet, skal nytte-/risikoforholdet vurderes, inkl. potensialet for torsades de pointes, før oppstart med darolutamid. Pasienter skal overvåkes med hensyn til bivirkninger av BCRP-, OATP1B1- og OATP1B3-substrater, fordi samtidig administrering av darolutamid kan øke plasmakonsentrasjonen av disse substratene. Samtidig administrering av rosuvastatin bør unngås, med mindre det ikke finnes andre behandlingsalternativer

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10) Fatigue/astenitilstander, redusert antall nøytrofile, økt bilirubin, økt ASAT.  Vanlige (≥1/100, < 1/10) Iskemisk hjertesykdom og hjertesvikt, utslett, smerte i ekstremitet, muskler og skjelett, fraktur

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 10/2020. Konsulter preparatomtalen (SPC) for mer informasjon

Pakninger og priser: 112 stk. (blister) AUP 46.636,30NOK Varenr: 063426. R.gr. C, H-resept

For oppdaterte priser se: www.felleskatalogen.no

Kontaktinformasjon: Bayer AS, Drammensveien 288, NO-0283 OSLO, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: +47 23 13 05 00, Faks: +47 23 13 05 01, www.bayer.no
Dette legemiddelet er under spesiell overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning via relis.no. PP-NUB-NO-0013-2 Dec 2020