Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Slagforebygging

  Alt tag

  a Må brukes med forsiktighet når pasienten samtidig får andre legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban.

  Alt tag

  a I tillegg til P2Y12-hemmer.
  b Ikke anbefalt hos pasienter med CrCl < 15 ml/min; må brukes med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min og hos pasienter med CrCl 30–49 ml/min når pasienten samtidig får andre legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban.

  Alt tag

  a Må brukes med forsiktighet når pasienten samtidig får andre legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban.

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

  Referanser

  • Xarelto preparatomtale avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 (for henholdsvis dosering og administrasjonsmåte, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner, bivirkninger, overdosering) oppdatert 10/2021. Return to content